Site banner

BIDV Đồng Khởi đã đồng hành với Dự án Sách cho tương lai

BIDV Đồng Khởi đã đồng hành với Dự án Sách cho tương lai bằng một chuyến xe chở sách về 4 trường THPT tại huyện Thạnh Phú

Cảm ơn BIDV Đồng Khởi đã đồng hành với Dự án Sách cho tương lai bằng một chuyến xe chở sách về 4 trường THPT tại huyện Thạnh Phú.(Truong Minh Tan)