Site banner

Trường THPT Trần Trường Sinh chuẩn bị tổ chức ngày hội sách

Ngày 29/7/2017, Trường THPT Trần Trường Sinh chuẩn bị tổ chức ngày hội sách.